STATUT

STATUT

FUNDACJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

Fundacja pod nazwą Fundacja „Podziel się książką”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Pawła Siwca, legitymującego się numerem PESEL 77021604719 a zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Ogonowską w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ul. Dmowskiego 10B/3, w dniu 07.11.2011r działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

 

Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

 

1. Celami Fundacji są:

1) Popularyzowanie czytelnictwa książek wśród dzieci, młodzieży szkolnej, studentów oraz dorosłych.

2) Zwiększanie darmowego dostępu do literatury, poprzez przekazywanie książek szkołom oraz rządowym, samorządowym i pozarządowym instytucjom działającym na rzecz oświaty, kultury i wychowania.

3) Kształtowanie szeroko rozumianej kultury czytelniczej wśród różnych środowisk.

4) Zbieranie książek od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości przez książkę rozumie się każdy utwór którego celem jest przekaz w formie tekstu niezależnie od formy jego ustalenia, w szczególności druku lub formie elektronicznej wzbogaconej obrazem lub dźwiękiem.

 

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Nieodpłatną dystrybucję książek wśród dzieci i młodzieży szkolnej

2. Nieodpłatne przekazywanie książek rożnym instytucjom, a w szczególności

przedszkolom, szkołom, bibliotekom oraz innym instytucjom oświatowym,

instytucjom kultury i zakładom opieki zdrowotnej

 

§ 8

 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 11

 

1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Zakazuje się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

WŁADZE FUNDACJI

 

§ 12

1. Organami fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

 

§ 13

 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych pisemnym oświadczeniem woli przez Fundatora.

3. Pierwszym członkiem i za razem Przewodniczącym Rady Fundacji jest z mocy Statutu Fundator.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Przewodniczącego.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

§ 14

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na pół roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. W wypadku jednoosobowego składu Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie oświadczeń.

 

 

§ 15

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Zarządu i ustalanie jego wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Prezesa Zarządu.

4. Wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji.

5. Nadzór nad działalnością Fundacji.

6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub większej liczby osób, nie większej jednak niż trzy osoby, powoływanych przez Radę Fundacji na 5-1etnią kadencję.

2 Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3 Zarząd Fundacji może być odwoływany przed upływem kadencji w drodze uchwały Rady Fundacji.

§ 18

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

t przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Wypadku jednoosobowego składu Zarząd podejmuje decyzje w formie oświadczeń.

4. Zarząd, co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

SPOSOBY REPREZENTACJI

 

§ 19

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji lub prawnie umocowana przez niego osoba. Umocowanie innej osoby do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w drodze uchwały lub oświadczenia akceptuje Rada Fundacji.

 

ZMIANA STATUTU

 

§ 20

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundator.

 

 

POLACZENIE Z INNYMI FUNDACJAMI

 

§ 21

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 23

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 24

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz innej Fundacji działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.